Nederlandstalige ouders

Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang bij de inschrijvingen. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze voorrang Nederlands?

  1. Meld uw kind aan tussen 7 maart (9 uur) en 31 maart (16 uur) 2022.
  2. Vul de gevraagde gegevens over de voorrang in. 
  3. Bezorg de nodige documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding. U bezorgt 2 documenten aan het LOP:
  • een document over de kennis van het Nederlands
  • een document over de relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling

Welke documenten bezorg ik aan het LOP?

Bezorg deze 2 documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding: 

1. Kennis van het Nederlands:

Eén van de ouders bezorgt 1 van deze documenten aan het LOP:

  • een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een bewijs dat de ouder minstens niveau Nederlands B2 heeft:
    • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
    • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands. Contacteer het Huis van het Nederlands.
  • een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands
  • een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling:

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met een kopie van de Kids-ID, geboorteakte of uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten kunt u bekomen bij uw gemeentebestuur.

Hoe moet ik deze documenten aan het LOP bezorgen?

  • bij voorkeur inscannen en mailen naar lop.brussel@vlaanderen.be
  • of opsturen naar:
    LOP Brussel Basisonderwijs
    Koning Albert II-laan 15 – bureau 4A29
    1210 Brussel
  • of afgeven op hetzelfde adres.

Als er documenten ontbreken, dan contacteert de helpdesk u.

Ik spreek voldoende Nederlands, maar ik heb geen documenten (diploma, getuigschrift …) als bewijs. Wat moet ik doen?

U contacteert het Huis van het Nederlands.  U zegt dat u uw kind wilt inschrijven in een Nederlandstalige school. U krijgt een afspraak voor een test. Dan krijgt u een bewijs van uw taalniveau Nederlands. U moet minstens niveau B2 hebben.
Kijk ook op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.

Ik wil niet antwoorden op de vragen over mijn niveau Nederlands. Wat zijn de gevolgen?

Uw kind krijgt dan geen voorrang Nederlands.

Mijn kind is een GOK-leerling. Het heeft 1 ouder die voldoende Nederlands spreek. Hoe krijgt mijn kind voorrang?

Nederlandstalige GOK-leerlingen krijgen voorrang op andere GOK-leerlingen, zolang er GOK-plaatsen zijn. Ze tellen niet mee voor het bereiken van de 55%.

Hoe worden de voorrangsplaatsen berekend?

De school bepaalt haar totale capaciteit, per geboortejaar en per leerjaar. Er zijn GOK-plaatsen (35%) en niet-GOK-plaatsen (65%). 55% van de niet-GOK-plaatsen is voor leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt. GOK-leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen ook voorrang. Maar zij tellen niet mee in de 55%.

De school geeft elke reeds ingeschreven leerling een plaats in de juiste voorrangsgroep. De school berekent dan de resterende plaatsen.

Mijn kind gaat naar een Nederlandstalig kinderdagverblijf. Heeft mijn kind voorrang?

Uw kind heeft geen voorrang omdat het naar een Nederlandstalig kinderdagverblijf gaat.